ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด

วันที่ 3 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

              การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสวนผึ้ง

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ งานพัสดุฯกองบริหารทั่วไป การประปาภูมิภาคเขต ๓ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา ๘.๓๐ -๑๑.๐๐ น.และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาภูมิภาคเขต ๓ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕,๓๕๐.-บาท ค่าแบบ ๕,๐๐๐.-บาท ภาษี ๓๕๐.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ในเวลา ๘.๓๐ น.-๑๕.๐๐น.

            สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาภูมิภาคเขต ๓ ยกเลิกโครงการ

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาภูมิภาคเขต ๓ โทร ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙/วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม

     


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี