ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่ 3 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๒ รายการดังนี้

     ๑.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เบนซิน

         ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓ กิโลวัตต์                                         จำนวน ๑ เครื่อง

     ๒.เครื่องเพาเวอร์มิเตอร์                                                  จำนวน ๑ เครื่อง

     ๓.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แบบก้ามปู                                 จำนวน ๑ เครื่อง

           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ งานพัสดุฯกองบริหารทั่วไป การประปาภูมิภาคเขต ๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๐๐ น.และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาภูมิภาคเขต ๓ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑๐๗.-บาท ค่าแบบ ๑๐๐.-บาท ภาษี    ๗.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาภูมิภาคเขต ๓ เลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ในเวลา ๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒)๒๐๐๗๘๑ ในวันและเวลาราชการ/วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี