ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

วันที่ 4 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน ๓๒ รายการ ซึ่งการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ได้กำหนดให้แยกประมูลจำนวน ๒ ชุด ดังต่อไปนี้

๑.เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่       จำนวน   ๑  เครื่อง         ราคากลาง   ๑๕,๐๐๐.-บาท

๒.  พัสดุที่ชำรุด                        จำนวน ๓๑ รายการ       ราคากลาง     ๓,๓๓๒.-บาท

การประมูลขายทอดตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา

ผู้สนใจจะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่งานพัสดุโรงพยาบาล

บ้านโป่ง อำเอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.  ผู้สนใจจะต้องแจ้งความประสงค์โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมยื่นซองเอกสารในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖(ด้านนอก) โรงพยาบาลบ้านโป่ง ทั้งนี้จะต้องชำระเงินมัดจำการเข้าร่วมประมูล ตามอัตรารายงานที่จะประมูลดังต่อไปนี้

๑. เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ วางเงินมัดจำ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐.-บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. พัสดุที่ชำรุด วางเงินมัดจำ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)

       ซึ่งจะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้หลังจากการประมูลสิ้นสุด โดยคณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการ

ประมูลในเวลา ๑๐.๔๗ น.(นาฬิกาของโรงพยาบาลบ้านโป่ง)

       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๒๒๗๔๔ ในวันและเวลาราชการ/วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี