ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ

วันที่ 21 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

                 จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ-โคนม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง บ่อก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.80 เมตร ยาว 3.80 ลึก 80 เซนติเมตร จำนวน 20 บ่อ

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 เมษายน 2557ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231-5301,0-3233-7802 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ/วัชระพงษ์ เทิดสกุลธรรม

     


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี