ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน

วันที่ 22 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

              เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่  อำเภอดำเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล  จำนวน 3 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โดยแบ่งเป็น

1 . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประสาทสิทธิ์ จำนวน 99 คน ๆ ละ 20 บาท/คน/วัน  เป็นเงิน 1,980.- บาท/วัน จำนวน  94  วัน  รวมเป็นเงิน 186,120.- บาท (เริ่มส่งมอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)

2 .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม จำนวน 13 คน ๆ ละ 20 บาท/คน/วัน เป็นเงิน 260.- บาท/วัน จำนวน 97 วัน เป็นเงิน 25,220.-บาท  (เริ่มส่งมอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 )

3 .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุบลวรรณา จำนวน 63 คน ๆ ละ 20 บาท/คน/วัน เป็นเงิน 1,260.- บาท/วัน จำนวน 97 วัน เป็นเงิน 122,220.- บาท (เริ่มส่งมอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)

รวมเป็นวงเงินที่จะดำเนินการจัดจ้างทั้งสิ้น 333,560.- บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 เมษายน 2557 – 29 เมษายน 2557 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา  15.00 น.

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  30  เมษายน  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)

ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลตำบลดอนศรีไพร  299 หมู่ที่ 2  ตำบลดอนไผ่  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่  18  เมษายน  2557  - 28  เมษายน 2557  ในวันเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032-360992  ต่อ  15  งานพัสดุ  กองคลัง  ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น  / จุฑามาศ   สุมณฑา

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี