AEC กับราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 21 พ.ค. 2557 )
 
เรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน

เมื่อวันจันทร์นี้เองครับ ผมต้องสวมวิญญาณอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในการไปบรรยายให้กับนายก อบจ. และ นายก อบต. ทั้งจังหวัดราชบุรี ในหัวข้อ "การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์อาเซียนกับยุทธศาสตร์ประเทศสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด ราชบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” การเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผมตั้งใจจัดหนักและจัดเต็ม โดยมุ่งจะให้ความรู้ ทิศทาง และแรงบันดาลใจแก่ท่านนายก อบต. ทุกท่าน ในการเตรียมองค์กร เตรียมแผนงาน และเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนครับ ผมได้บรรยายให้นายก อบต. ทุกท่าน ได้เห็นทิศทางของยุทธศาสตร์ประเทศและความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด ราชบุรี และชี้ให้เห็นปัญหาของจังหวัดราชบุรีที่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นทุกแห่งจะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพ ขององค์กร เพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของจังหวัดราชบุรีครับ

ในการบรรยาย ผมชี้ให้เห็นวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดราชบุรีว่าเราจะเป็น "ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้ "และชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เราต้องเร่งรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการผลักดันให้เกิดระบบประกันสังคมในหมู่แรงงานให้ครบถ้วน โดยในการบรรยายครั้งนี้ ผมขอให้ท่านนายก อบต. ทุกท่านว่า ในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. และแผนพัฒนา อบต. ทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีปี 2558 ขอให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

เรื่องแรก ขอให้ทุก อบต. จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยครับ ส่งเสริมให้เกิดฟาร์มปลอดภัย GAP อบต. ละ 1 แห่งครับ

เรื่องที่สอง ผมขอความร่วมมือให้ อบต. ที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดและถูกสุขอนามัยจัดทำโครงการ พัฒนาระบบประปา อบต. ละ 1 แห่ง โดยการสนับสนุนจาก อบจ.

เรื่องที่สาม ผมขอความร่วมมือให้ อบต. จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอยู่ในตำบลอยู่แล้ว ให้สามารถเลื่อนระดับดาว OTOPและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ตำบลละ 1 กลุ่ม ครับ

เรื่องที่ 4 ผมอยากเห็นโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ อบต. แต่ละแห่ง ช่วยเหลือบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนที่อยู่ในพื้นที่ตำบล ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ชี้เป้า 50 ครัวเรือน ให้ครัวเรือนเหล่านั้นพ้นความยากจนครับ

พี่น้องชาวราชบุรีครับ ท่านลองจินตนาการดูว่า ถ้า อบต. ทุกแห่ง สามารถดำเนินโครงการ ทั้ง 4 เรื่อง กระจายไปทั่วทุกตำบลในจังหวัดราชบุรี ก็จะเกิดพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องการเป็นผู้นำ เกษตรปลอดภัย การมีโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ ชาวบ้านมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งจากสินค้า OTOP ครัวเรือนที่ยากจนที่สุดของจังหวัดราชบุรีได้รับการดูแลและโอบอุ้มครับ

ผมเชื่อว่า นี่คือการสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดราชบุรี ในการเตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ตามยุทธศาสตร์ประเทศและวิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรีครับ และผมหวังว่านี่จะเป็นก้าวเดินที่สำคัญของ อบต. ทุกแห่งในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2558 จังหวัดราชบุรี ครับ
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี