AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน

วันที่ 21 พ.ค. 2557 )
 
เรื่อง "ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน"

ชาวราชบุรีครับ จังหวัดราชบุรีของเราเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี ให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า ทอ โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้า สู่ระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อทั้งภายในและต่าง ประเทศ

ที่จังหวัดเราได้รับเลือกเพราะกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองของเราทั้ง 19 แห่ง เป็นผ้าทอที่มีลักษณะที่งดงาม มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีลวดลายที่มีอัตลักษณ์ มีสีสันสวยงามและคงทน ไม่ว่าจะเป็นผ้าคูบัว ผ้าจกทอมือไทย-ยวนวัดนาหนอง ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ผ้าทอจกลายโบราณ ผ้าซิ่นตีนจก ผ้ามอญทอมือ ผ้าไหมเขียนลายทอง ผ้ากะเหรี่ยงโบราณ ผ้าตีนจกรางบัว ความงดงามของผ้าเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ในความงดงาม แต่ผ้าเหล่านี้บางกลุ่มยังขาดการรับรองมาตรฐานที่จะเป็นเครื่องรับประกัน ความน่าเชื่อถือ

วันนี้กลุ่มผ้าทอทั้ง 19 แห่งได้มารวมตัวกันเพื่อทำการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ผมได้ฝากท่านอธิบดีเสาวณี มุสิแดง ให้ช่วยพัฒนาผ้าทอของราชบุรีให้มีลวดลายที่มีอัตลักษณ์ที่ทันสมัย สีสันสวยงามคงทน มีบรรจุภัณฑ์ที่ต้องตา มีเครื่องหมายฉลากที่ถูกต้อง มีการออกแบบที่เหมาะกับยุคสมัย ที่สำคัญเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ ผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่หันมาสวมใส่ผ้าทอพื้นเมืองเป็นสูทเทห์ๆ สำหรับผู้ชาย เป็นเดรสที่งามน่ารักสำหรับสุภาพสตรี

วันนี้ผมได้ขอร้องให้ข้าราชการสวมใส่ผ้าไทยในการทำงานสัปดาห์ละหนึ่งวันครับ มาช่วยกันส่งเสริมผ้าทอมือกันะครับ ไม่เพียงจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งด้วยครับ
 
ข้อมูลจาก/https://www.facebook.com/NisitJansomwong?fref=ts
 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี