ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้

            -เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด 120 ปอนด์  จำนวน 1 เครื่อง

            ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จำนวน 2 ซอง ซองที่ 1 จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 5/2557” ซองที่ 2 ระบุหน้าซองว่า "รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาด 120 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันราชการ

            คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาขยองผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี