ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์น้ำและแปรผลคุณภาพแหล่งน้ำ

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และแปรผลคุณภาพแหล่งน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย พ.ศ.2557

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.mnre.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041,032-322038 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา  แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี