ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดลอกห้วยสำนักไม้เต็งและห้วยสาขา

วันที่ 11 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 

        กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดลอกห้วยสำนักไม้เต็งและห้วยสาขา ท้องที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,854,228.07 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสตางค์)

          กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ขุดลอกห้วยสำนักไม้เต็งและห้วยสาขา ท้องที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ขุดลอกห้วยสำนักไม้เต็งและห้วยสาขา ท้องที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09.15 น. ถึง 09.45 น. สถานที่เสนอราคาสำนักบริการลูกค้า กสท.ราชบุรี เลขที่ 162 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-326668,032-328292,032-328295,032-337074 ต่อ 4530-1 หรือ 081-3501056 โทรสาร 032-326668,032-328292,032-328295,032-337074 ต่อ 4531

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่หน่วยพัสดุ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-325798 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี