ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านโป่ง

วันที่ 13 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3(กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบ้านโป่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,131,270.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,560.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี