ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อระบบ EMDB PANEL (change ATS 250A & Rewiring ATS controller) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 

            เรือนจำกลางเขาบินมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อระบบ EMDB PANEL (change ATS 250A & Rewiring ATS controller) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2

จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 131,900.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางเขาบิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735471-3 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี