ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขลุง

วันที่ 16 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้

            ยูนิตฟัน  จำนวน 1 ยูนิต ภายในวงเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201327 โทรสารหมายเลข 032-201327 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี