ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมต้น)

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 

              โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิ่น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมต้น) ตามรายการ ดังนี้

            อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมต้น)  จำนวน 1 ชุด ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-60584430 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี