ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

            เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จะดำเนินการประกวดสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือโรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนหนองกลางด่าน โรงเรียนวัดหนองประทุน โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว โรงเรียนวันมหาราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรับใหญ่ รายละเอียดดังนี้

            1.นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เป็นเวลา 70 วัน 1,508 ถุง/วัน รวม 106,255 ถุง ราคาถุงละ 6.37 บาท เป็นเงิน 676,844.35 บาท 

            2.นมยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี เป็นเวลา 17 วัน จำนวน 1,508 กล่อง/วัน รวม 24,940 กล่อง ราคากล่องละ 7.61 บาท เป็นเงิน 189,793.40 บาท

            ราคากลางในการจัดซื้อ 866,637.75 บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ และในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี) กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง)

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุ/กองคลัง เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.krabyai.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-291298 ต่อ 103 ในวันและเวลาที่กำหนด/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี