ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้

          -เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 540,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี