ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.mnre.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041,032-322038 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี