ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

            1.ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่ม B-Agonists ด้วยเทคนิค ELISA ชนิดใช้สำหรับเครื่องอ่านไมโครเพลทแบบ 12x8 wells  จำนวน 38 ชุด

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองได้ด้วยตนเองหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจ ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่: ตู้ ปณ.18 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150(ในกรณียื่นซองทางไปรษณีย์จะถือวันที่ศูนย์ฯ ตะวันตกรับจากไปรษณีย์เป็นวันรับซอง) ทั้งนี้ศูนย์ฯ จะดำเนินการทดสอบตัวอย่างพัสดุ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ทดสอบ ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            บริษัทที่ผ่านการทดสอบจะได้รับการพิจารณาในการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-228379,032-228419 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.vrd-wp.dld.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี