ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อสร้างลาน ค.ส.ค.พร้อมอาคารจอดรถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยว ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมก่อสร้างลาน ค.ส.ล.พร้อมอาคารจอดรถยนต์สำหรับนักท่องเที่ยว ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ                    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852 ,032-323283 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.thหรือเว็บไซต์ของกรมกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี