ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
งานจ้างเหมาเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอายุเกิน 10 ปี จำนวน 900 เครื่อง (โดยวิธีตกลงราคา)

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีความประสงค์จะจ้างเหมา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอายุเกิน 10 ปี จำนวน 900 เครื่อง ราคากลางของงานจ้างเหมาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 267,000 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

            ผู้สนใจสามารถยื่นใบเสนอราคา ได้ที่ พนักงานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง งานอำนวยการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ห้องพัสดุ งานอำนวยการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง/ชุติมา  แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี