ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาคระบบการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยด้านสุกรกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง  1 ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามรายการ ดังนี้

            1.อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรขุนน้ำหนัก 60-100  กิโลกรัม โปรตีนไม่น้อยกว่า 14% (ถุงละ 30 กิโลกรัม)

            2.อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกรรุ่นน้ำหนัก 30-60  กิโลกรัม โปรตีนไม่น้อยกว่า 16 % (ถุงละ 30 กิโลกรัม) จำนวน 640 ถุง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032-315301,337802 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี