ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(LOT 3) จำนวน ๘ รายการ

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 

               การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (LOT 3) จำนวน 8 รายการ ตามรายการดังนี้

            1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 38 เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย 24,112.15 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ขนาด A4 จำนวน 6 เครื่อง แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นที) ราคากลางต่อหน่วย 38,317.76 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            3.เครื่องพิมพ์ฉลากชนิดหัวพิมพ์ความร้อนสำหรับโครงการ CIS จำนวน 3 เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย 15,000 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            4.เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง แบบที่ 1 ราคากลางต่อหน่วย 20,560.75 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            5.เครื่อง Scan Barcode แบบ 1D จำนวน 2 เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย 5,682.24 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง แบบที่ 2 ราคาต่อหน่วย 25,233.64 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง แบบ Network ราคากลางต่อหน่วย 15,074.77 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            8.เครื่อง Plotter สี ขนาด AO (GIS) จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางต่อหน่วย 247,663.55 บาท (ไม่รวมภาษีฯ)

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท (ค่าเอกสาร 100+ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี