ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

วันที่ 26 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีจำนวนน้ำหนักผ้าเฉลี่ยโดยประมาณ 192,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ราคากลางของงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวนน้ำหนักผ้าเฉลี่ยโดยประมาณ 192,000 กิโลกรัม/ปี ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 9.85 บาท /กิโลกรัม รวมเป็นทั้งสิ้น 1,891,200 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี