ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย

วันที่ 27 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 

                 เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย

                1.กางเกงชั้นใน จำนวน 5,730 ตัว ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 114,600 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

                2.ผ้าผลัดอาบน้ำ จำนวน 701 ผืน ๆ ละ 35,00 บาท เป็นเงิน 24,535.00 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,135.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางเขาบิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน ในวันที่  25 มิถุนายน  2557 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735471-3 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี