ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 27 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้

            1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

            2.สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง

            3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง

            4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง

            5.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดดำ แบบ NETWORK แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง

            6.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ NETWORK  จำนวน  1 เครื่อง

            7.เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง

            8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่วง จำนวน 1 ตัว

            9.Router Modem จำนวน 1 ตัว

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 281,100 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี  123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-4 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี