ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 30 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้

            -เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ(Deflibrillation) จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี