ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอทาน

วันที่ 15 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

              นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีว่า มีพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งว่าพบบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์ขอทานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เขียนข้อความขอความเห็นใจเป็นภาษาไทย เพื่อต้องการให้คนที่พบเห็นช่วยเหลือ บางรายนำเด็กทารกมาขอทานตามตลาดนัดต่าง ๆ บางรายก็นำผู้สูงอายุหรือคนพิการมาขอทาน ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 และมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ อีก ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

            1.กรณีบุคคลใดกระทำการขอทาน เป็นคนชรา คนพิการ คนวิกลจริต หรือเป็นคนมีโรคไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสามารถเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้ และไม่มีญาติมิตรอุปการะ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือ

            2.กรณีบุคคลใดกระทำการขอทาน ไม่อยู่ในลักษณะตามข้อ 1 ที่กล่าวมานั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปสำนักงานจัดหางาน เพื่อให้การช่วยเหลือ หากหลีกเลี่ยงไม่ยอมทำงานหรือรับการช่วยเหลือและปรากฎว่าผู้นั้นได้กระทำการขอทานอีก พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังแหล่งประกอบการงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานให้ผู้ไร้อาชีพ

            3.หากไม่ไปทำงานหรือหลบหนีจากสถานสงเคราะห์ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ

            หากใดพบการขอทานหรือการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

            1.ศูนย์ประชาบดี 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

2.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-337620

3.ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข 191 หรือ 032-315497

4.ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

--------------------------------------------ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี