ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงอบรมโครงการการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผ่านการทำตลาดออนไลน์

วันที่ 19 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  โพธิ์พรม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดอบรมโครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผ่านการทำตลาดออนไลน์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้แนวใหม่ในการทำธุรกิจออนไลน์ จนสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี