ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศกองทุนประกันวินาศภัย และประกาศเลิกบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

วันที่ 19 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
                   นายศภากร ประทุมรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.ภาค 10 (นครปฐม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดราชบุรี แจ้งคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 954/2557 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้จากผู้ชำระบัญชี บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกองทุนประกันวินาศภัย ภายในสองเดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ     บัดนี้ กองทุนประกันวินาศภัยได้ออกประกาศให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นขอรับชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ กองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-323268-9/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี