ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดราชบุรีเชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

วันที่ 20 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

                นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557 บัญญัติให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ จังหวัดละ 5 คน บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 28 และมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เอกสารและหลักฐานของบุคคลที่ใช้ประกอบการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ แบบพิมพ์ที่ใช้ประกอบการยื่นเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(แบบ สปช.4และสปช.5) และเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ect.go.thหรือhttp://ratchahuri.go.th)พร้อมติดภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด เอกสารประกอบการพิจารณา(เพิ่มเติม)ดังนี้ 1.เอกสารแสดงประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 2.เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิรูป โดยใช้ความรู้ความสามารถภาคที่เลือก ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

            ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดราชบุรี ขอรับและยื่นเอกสาร ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เลขที่ 40/3 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327439 และ 032-327440 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www2.ect.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี