ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557

วันที่ 21 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 

             ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานเทียนส่องใจ วันเอดส์โลกขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี และได้มีการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอดส์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อทุก ๆ ด้าน ทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครอบครัวและสังคม อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านการแพทย์ สื่อสร้างสรรค์ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ครอบครัวและชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ ระยะการทำงานด้านเอดส์ 5 ปี ขึ้นไป ประวัติการทำงานสรุปโดยย่อไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่าง ๆ จะได้เข้ารับประทานรางวัลจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

          ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2522568-9 ต่อ 119/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี