ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่องหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปใช้ในทางที่ผิด

วันที่ 25 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)
 

                  พันเอก เอกธนา  เสนานนท์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศภาพเครื่องหมายราชการของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482(ฉบับที่ 268) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษที่ 130 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2555 แล้วนั้น จากบทบัญญัติของกฎหมายเมื่อเครื่องหมายราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ประกาศเป็นภาพเครื่องหมายราชการในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ผู้ใดนำเครื่องหมายราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตฯ ผู้ใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการฯ ไม่ว่าจะทำเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ ก็ตาม เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินสองพันบาท เครื่องหมาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีเครื่องหมายราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายศาลจะมีคำพิพากษาให้รับทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นของ ผู้กระทำความผิดหรือไม่ ผู้ที่พบเห็นการกระทำผิด สามารถกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี