ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรมทรัพยากรน้ำประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)ในระบบ e-GP

วันที่ 26 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

            กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)ในระบบ e-GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน หมู่ที่ 7 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ในระบบ e-GP) ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 24,996,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

            ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน 1,249,840 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

            ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการหรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.thหรือเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี