ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 1 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2558 ภายในวงเงิน 605,214 บาท (หกแสนห้าพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจได้ที่สำนักงานจังหวัดราชบุรี (เจ้าหน้าที่พัสดุ)ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337890 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี (www.ratchaburi.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี