ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหนองตาคง)

วันที่ 4 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 

             องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลหัวโพ (สายหนองตาคง) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 1,983,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. โดยกำหนดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. -11.00 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี