ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องอาหาร(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง)สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ 8 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 

              ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอาหาร(อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) สำหรับใช้ปรุงอาหารเลี้ยงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

          กำหนดชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การเสนอราคาในวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 1 ตุลาคม2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.djop.moj.go.thและwww.gprocurement.go.thในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี