ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 

             เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ในแต่ละวันจะมีเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขังเดือนละประมาณ 25-30 ถัง (ความจุถังละ 100 ลิตร) ซึ่งไม่สามารถทำประโยชน์ใดได้ จำเป็นต้องจำหน่ายเพื่อนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

            การดำเนินการจะใช้วิธีประมูลราคา ด้วยการเสนอราคาต่อถัง(ถังปริมาตร 100 ลิตร) ในราคาเริ่มต้นขั้นต่ำถังละ 210.00 บาท (สองร้อยสิบบาทถ้วน)

            การยื่นเอกสารประมูลราคา ให้ยื่นในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และเปิดซองเอกสารประมูลราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.35 น.

            ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาประมูลขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องขัง ได้ที่งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735471-3 ต่อ 109 ได้ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี