ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 4,000 ลบ.ม.กปภ.สาขาสามพรานเพื่อแบ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 4,00 ลบ.ม. กปภ.สาขาสามพรานเพื่อแบ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,400,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 2 ตุลาคม 2557

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 21,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี