ข่าวประชาสัมพันธ์
สปข.8 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น

วันที่ 25 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 

              นางสาวสมมาตร  รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงแล้ว สามารถนำใบประกาศนียบัตรประกอบเป็นหลักฐานเข้ารับการทดสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสทช.) เพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม รับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 9 ตุลาคม 2557 จำนวน 60 คน ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท

          ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี เลขที่ 151 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 034-600161 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สปข.8 กาญจนบุรี http://region8.prd.go.thหรือประสานงานได้ที่นางสาวณิชานันณ์  มากทอง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข 086-6388152/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี