ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 25 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้

            -เครื่องกรองอากาศ กำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)55,000.00 บาท/เครื่อง (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและgprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี