ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยพนักงาน สถานีผลิตน้ำโพธาราม

วันที่ 25 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

           การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยพนักงานสถานีผลิตน้ำโพธาราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,840,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 21,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี