ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “การเสริมสร้างการศึกษาทางการเมืองภาคพลเมือง”

วันที่ 29 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 

             นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล  พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยและให้การศึกษาทางการเมือง สภาพัฒนาการเมือง จัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ "การเสริมสร้างการศึกษาทางการเมืองภาคพลเมือง” คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย เยาวชนนอกสถานศึกษา(อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน ความยาวของภาพยนตร์ 15 นาที ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ โดยให้จัดทำเป็น DVD มาตรฐาน ที่สามารถรับชมจากเครื่องเล่น DVD ทั่วไป รางวัลมีดังนี้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลจากสภาพัฒนาการเมือง รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลจากสภาพัฒนาการเมือง รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลจากสภาพัฒนาการเมือง ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร

            ผู้สนใจส่งใบสมัคร ชื่อเรื่อง/แนวคิด/เค้าโครงเรื่องพร้อม Story board ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pdc.go.thหรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าหรือสถานศึกษาของท่าน ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "ประกวดหนังสั้น” ส่งมาที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 ถนนเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งทาง E-mail:prmail@pdc.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี