ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

วันที่ 8 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.น้ำยาไตเทียมชนิด A(Part A) จำนวน 5,000 แกลลอน 2.น้ำยาไตเทียมชนิด B (Part B) จำนวน 5,000 แกลลอน 3.Blood Line Set จำนวน 5,000 ชุด ราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ในวงเงินประมาณ 1,175,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ของโรงพยาบาลโพธาราม

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย 032-355300-9 ต่อ 642 หรือทางเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลางและ www.photharamhosp.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี