ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์) มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

วันที่ 8 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 

             นายยุทธ  วัฒนกุล  ประธานมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบของการจัดตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์) มูลนิธิฯ แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงินทุนเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไป  โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทวิช กลิ่นประทุม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี