ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสืบหามารดาหรือผู้ปกครองเด็กหญิงฉันทิสา หมอนดี

วันที่ 9 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

            นางอุษา  วงษ์งาม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ว่าได้รับอุปการะเด็กหญิงฉันทิสา หมอนดี เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 บิดาไม่ปรากฏ มารดาเด็กชื่อเด็กหญิงธนวรรณ หมอนดี เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดามีอายุน้อยไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ จึงส่งบุตรสาวเข้าสถานสงเคราะห์ ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อกับมารดาเด็กได้

            หากผู้ใดเป็นญาติของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและขอให้นำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 2/40 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5771172 ต่อ 14-16 และ 02-5772347 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี