ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตและการบรรจุภัณฑ์ ส.ป.ก.ราชบุรี

วันที่ 9 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตและการบรรจุภัณฑ์ ส.ป.ก.ราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 560,000.00 บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ โครงการนิคมการเกษตร ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.alro.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337755 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี