ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลดอนแร่

วันที่ 10 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลดอนแร่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เอกสารสอบราคาจำหน่ายชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370415 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี