ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558

วันที่ 13 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

             นายเสียง  ศักดิ์พิสิษฐ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็น ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มี การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม โดยจะสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน มี 4 สาขา ดังนี้ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อเกษตรไทย  2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง         3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น 4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินทุกสาขา จะต้องเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานด้านการเกษตรเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ มีการเผยแพร่สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นในระดับประเทศ ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินทั้ง 4 สาขา จะได้เข้ารับพระราชทานโล่หรือเหรียญเชิดชูเกียรติหรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งรางวัล หรือสวัสดิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด

            เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถขอรับแบบและยื่นแบบ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-323115 โดยสามารถ Download คู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ที http://www.opsmoac.go.th/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/หัวข้อการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2558 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี