ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน เพื่อคัดเลือกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

วันที่ 15 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 

          นายอุทัย หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้องค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต เพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 (สปสช.เขต 5 ราชบุรี) ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมด้านดังต่อไปนี้ มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ คือ งานด้านเด็กหรือเยาวชน ,งานด้านสตรี,งานด้านผู้สูงอายุ,งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช,งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น,งานด้านผู้ใช้แรงงาน,งานด้านชุมชนแออัด,งานด้านเกษตรกร,งานด้านชนกลุ่มน้อย องค์การเอกชนแต่ละด้านต้องเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมในด้านที่ขอขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

            ผู้สนใจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี อาคารที่ทำการไปรษณีย์ ชั้น 3 ถนนสมุทรศักดารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-332590 และจะประกาศรายชื่อองค์กรเอกชนที่รับขึ้นทะเบียนทางเว็ปไซต์  http://www.nhso.go.th/ratchaburi /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี