ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 2”

วันที่ 27 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

              ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงาน "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพะเนิน หมู่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นกในแหลมผักเบี้ย เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ และผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายแลนต่อชุมชนแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี